Start

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Säffle kanal och Säffle

Byälven har i många århundraden varit en viktig transportled från Värnern och norrut i västra Värmland. Ett besvärligt hinder var den fors som fanns vid det som idag är Säffle. För att frakta båtar och deras last motströms fick man antingen bära eller försöka dra båtarna förbi strömmen. När järntillverkning blev en viktig näringsgren i västra Värmland blev trafiken allt stridare. Det var tackjärn från Filipstads bergslag, utskeppat via Kristinehamn, som skulle fraktas till något av de talrika järnbruken längs Byälvens vattensystem och dess biflöden. Sedan skulle det tillverkade stångjärnet gå i motsatt riktning, ofta för export via Göteborg.

Strömmen i Säffle ett hinder
Att underlätta transporten blev angeläget och den viktigaste åtgärden var att komma förbi strömmen i Säffle utan att behöva dra båtarna med hästar och manskap. De som gjorde detta värv var vanligen anställda på de stora godsen i Säffletrakten. Säffle Gård, Knusesund, Krokstad och Billerud. Här var tillgången till arbetskraft osäker, beroende på årstid och andra sysslor. Likaså kunde vattenflödet påverka möjligheten att dra båtarna förbi strömmen. En kanal med en sluss skulle lösa alla dess problem och för att åstadkomma en sådan bildades 1826 Säffle Kanalaktiebolag.

Bygg en kanal!
Redan tidigare hade en liten kanalfåra byggts från norra änden av den nuvarande kanalen fram till ”Stenmagasinet” som ursprungligen byggdes som en vattenkvarn. Fallhöjden var dock liten och kvarnen byggdes så småningom om till ångdrift. Den nya transportkanalen utvidgade den befintliga kanalfåran och forsatte den rakt söderut. Slussen, med ett steg, byggdes vid kanalens södra mynning och en vall byggdes för att skydda kanalmynningen från det strömmande vattnet i strömfåran.

Kanalen byggdes med indelta soldater som arbetskraft och allt grävarbete gjordes naturligtvis för hand. Projektledare var Lilliehöök som efter kanalens färdigställning blev kanaldirektör med bostad och kontor i den pampiga Kanalvillan direkt vid kanalens kant, omedelbart ovanför slussen. Kanalen kunde invigas 1837.

Säffle utvecklas
Kanalens tillkomst var ett viktigt steg Säffles historia och den kom till vid en tid när mycket började ändras i Sverige. Det sedan länge rådande förbudet att idka handel utanför städerna började luckras upp och på 1860-talet upphävdes förbudet helt. Då kunde man börja öppna butiker i Säffle, vilket så småningom resulterade i att Säffle 1882 blev en köping.

Järnvägarna  som på 1860-talet började byggas i stor skala i Sverige revolutionerade resandet och transporterna och Säffle fick järnväg år 1879. Kanalen, järnvägen, bron över Byälven och de landsvägar som möttes där, gav ypperliga kommunikationer, och var en viktig orsak till att Billeruds AB byggde sin massafabrik i Säffle, vilket i sin tur blev början på den starka industrialiseringen som präglade Säffle under hela 1900-talet.

Denna historia vill vi berätta med bilder och text på skyltar vid utsiktsplatser där man kan jämföra dagens vyer med gamla tiders.

Här finns skyltarna

Säffle kommun och Säfflebygdens hembygdsförening har tillammans gjort ett antal skyltar med information om Säffle kanals och Säffles  historia. Skyltarnas placering  och utsiktsriktning framgår av vidstående karta. Klicka på resp. pil för att komma till motsvarande sida av denna hemsida och få mera information om den aktuella platsen.


På varje skylt finns också en QR-kod, som kan avläsas med en modern mobiltelefon utrustad med en lämplig OR-kodläsare. Då kommer man till till motsvarande sida av denna hemsida.

PosS

S

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R